TÀI NGUYÊN

Code đồng hồ tự tạo

Untitled3.jpg
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Nhật Lam (trang riêng)
Ngày gửi: 15h:44' 11-04-2011
Dung lượng: 18.7 KB
Số lượt tải: 5
Mô tả:

<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000"

codebase=

"http://fpdownload.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=8,0,0,0"

width="180" height=" 180" align="middle"><param name="FlashVars"

value="">

<param name="movie" value=

"http://nhatlam.webng.com/data/clock.swf">

<param name="quality" value="high">

<param name="allowScriptAccess" value="always">

<param name="wmode" value="transparent">

<param name="base" value="/uploads/resources/597/">

<embed src="http://nhatlam.webng.com/data/clock.swf"

quality="high" width="180" height="180" align="middle" type=

"application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" wmode=

"transparent" base="/uploads/resources/597/" pluginspage=

"http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" flashvars=

""></object>


Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến